Sadržaj aranžmanakao organizator putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, situacije koje su izvan kontrole organizatora i sl.). Pojedine destinacije zahtijevaju prilagodbe i sitne improvizacije na terenu, stoga se aranžman programa pri izvedbi može razlikovati od objavljenog.

 

Prijave i uplate

Prijave i uplate primaju se telefonom, elektroničkom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu te u poslovnicama agencija koje organizator putovanja ovlasti. Na temelju primljene prijave turistička agencija će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun) i kada turistička agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Prilikom prijave, u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene programa, osim ako program ne zahtjeva uplatu većeg depozita. U tom slučaju iznos depozita i ostalih uplata naveden je na programu ili se dogovara s putnicima pri samoj prijavi. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja, osim ako nije drugačije navedeno ili dogovoreno.

 

Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta, a organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do znatnije:

promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,

promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),

promjene cijene smještaja, prehrane i drugih usluga navedenih u aranžmanu

Organizator putovanja putnika može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno. Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik aranžman pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene manjeg do 10% putnik nema pravo na naknadu štete.

 

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, udobnost kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

 

Promjena programa

Organizator putovanja zadržava pravo potpune ili djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (vidi točku 1). Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje organizator ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene u programu radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju izvanredne troškove pokriva sam putnik. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

 

Pravo organizatora na otkaz

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. U tom slučaju putniku se uplaćeni iznos putovanja vraća u cijelosti, uz napomenu da je iznos za eventualno uplaćeno putno osiguranje nepovratan. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Grupa može putovati i s manje putnika, no u tom slučaju potrebno je napraviti rekalkulaciju cijene.

 

Odustajanje putnika od putovanja

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno, na e-mail agencije: info@kultur.hr Organizator u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova zbog otkazanog putovanja, a datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema navedenoj ljestvici:

za otkaz do 31 dan prije puta organizator putovanja naplaćuje 30% ukupne cijene aranžmana

za otkaz od 30-15 dana prije puta 80%

za otkaz od 14-0 dana prije polaska na put, organizator će naplatiti 100% ukupne cijene aranžmana

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. U slučaju da je organizator do otkaza putovanja od strane putnika već ostvario izvjestan trošak, organizator ima pravo naplatiti cjelokupan iznos ostvarenog troška. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Zbog svega navedenog organizator predlaže uplatu putnog osiguranja.

 

Obveze organizatora putovanja

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravilima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (vidi točku 5) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

 

Obveze putnika

Putnik je dužan:

posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, kada je to moguće, posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, niti je odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanje u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koje dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7.

poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam putnik koji je prekršio propise.

pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posljedice i troškove štete koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora putovanja.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za eventualnu učinjenu štetu te je istu dužan nadoknaditi.

 

Prtljaga i putno osiguranje

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage ili dragocjenosti, a u hotelu se preporuča najam sefa. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu prijevoznog sredstva te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njegovog nadzora. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje oštećenje ili gubitak nastupili. Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao ni dragovoljno zdravstveno osiguranje. Prilikom rezervacije putovanja organizator će ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja po inozemstvu, tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja. Preporučuje se pozorno proučiti uvjete osiguranja prije ugovaranja polica osiguranja, a organizator će ovisno o putovanju kupcu ponuditi najbolju opciju.

 

Smještaj u sobe i apartmane i kabine

Raspored soba/apartmana i kabina određuje recepcija u mjestu boravka. Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman/kabinu s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman/kabinu za izdavanje u ugovorenom objektu, opisanom u katalogu i cjeniku.

Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

 

Putovanje u organizaciji drugih organizatora/ turoperatora

Za sve aranžmane gdje je Kultur travel glavni organizator putovanja vrijede ovi Opći uvjeti. U slučaju kada je Kultur travel posrednik, odnosno nije glavni organizator putovanja, za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te s potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja glavnog organizatora.

 

Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da položi pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj ugovora, prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe. Postupak u svezi s prigovorom:

Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

Ako uzrok prigovoru nije otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koje obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde, te najkasnije 8 dana po povratku s puta pismeni prigovor predaje prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku 8 dana.

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na destinaciji.

Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Nadležnost suda

U smislu točke 13 ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu odgovornog organizatora.

Osiguranje za slučaj stečaja organizatora putovanja – jamčevina

Kultur travel d.o.o. za usluge i turistička agencija je sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) ugovorila osiguranje jamčevine za turistički paket-aranžman i povezani putni aranžman kod CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.

 

Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu (osigurninu) zbog nastalih troškova u skladu s odredbama Ugovora broj 29870600130 o osiguranju jamčevine za turistički paket-aranžman i povezani putni aranžman i vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja putničke agencije Kultur travel d.o.o. – putničke agencije.

 

U slučaju da dođe do nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja putničke agencije Kultur travel d.o.o. – putničke agencije putnici koji se zateknu na putovanju kao i oni kojima je izostala usluga putovanja trebaju kontaktirati Osiguratelja CROATIA osiguranje d.d. :

putem kontakt centra na telefon broj 072 00 1884

putem e-maila na adresu Sektor za upravljanje naknadama šteta, Služba za obradu šteta osiguranja kredita krediti@crosig.hr

osobno na adresi naših prodajnih ureda.

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Organizator putovanja je s osiguravateljem Croatia osiguranje sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti prema trećim osobama i profesionalne odgovornosti organizatora putovanja. Broj police je 228700091111. Kontakt telefon: 072 00 1884. Kontakt email: obradasteta.krediti@crosig.hr.

 

Zaštita osobnih podataka

AGENCIJA se obvezuje da će sve osobne podatke o PUTNIKU, prikupiti uz dopuštenje samog PUTNIKA te će ih držati u tajnosti i bit će dostupni samo djelatnicima AGENCIJE zbog neophodnosti podataka za realizaciju putovanja. Postoji mogućnost ustupanja podataka trećim osobama (djelatnici smještajnog objekta, granična policija, djelatnici aviokompanije, djelatnici ambasade ili konzulata u slučaju izdavanja viza, djelatnici osiguravajućih kuća…), a takvima se smatraju one koje su neophodne za realizaciju putovanja. Također, postoji mogućnost držanja evidencije o putnicima kako u matičnoj zemlji, tako i u inozemstvu, sve zbog realizacije samog putovanja. Jedini način izdavanja privatnih podataka PUTNIKA jest u slučaju sudskog naloga ili sprječavanja neke kriminalne radnje od strane nadležnog državnog tijela. AGENCIJA zadržava pravo korištenja podataka PUTNIKA (e-mail) u svrhu vlastite promocije (slanje novih programa i slično) sve do trenutka dok se pismenim putem (e-mail) PUTNIK ne izjasni da ne želi primati promotivne ponude na e-mail.

 

Obrada i zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka u agenciji Kultur travel d.o.o.

 

OPĆA NAČELA

Kultur travel d.o.o. za usluge i turistička agencija (dalje: Kultur travel ) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Društvo Kultur travel obrađuje osobne podatke u duhu s propisanim privacy by design-default načelima.

Kultur travelov informacijski sustav zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima, fizičkim rješenjima i aplikacijama vodećih svjetskih proizvođača. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka. Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Kultur travel d.o.o., bez ikakvih vanjskih partnera.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Kultur travel d.o.o. molimo vas da se ne koristite našom stranicom, ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena Kultur travelove politike privatnosti bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

 

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka jest KULTUR TRAVEL d.o.o., Petrova 155, 10000 Zagreb, OIB81948771647

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:

Adresa: Petrova 155, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka

Adresa e-pošte: info@kultur.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Kultur travel d.o.o, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:

vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima

otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara

zaštita osoba i imovine

ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima

odgovaranje na vaše upite i komentare

nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti Kultur travel putovanja mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, poreznim propisima itd.

obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu.

Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, e-mail adresa, broj mobitela i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Kultur travel putovanja neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći ispuniti vašu narudžbu ili prijaviti vas na neko naše putovanje.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

Kultur travel d.o.o. vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

– na adresu e-pošte: info@kultur.hr

– naslovljeno na: Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Kultur travel obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice turistički vodiči ili pratitelji)

nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)

kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima

kada je Kultur travel zakonski dužan dostavljati te podatke.

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane

zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja

uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Azimuta ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga

tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Azimuta za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Kultur travel putovanja te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Kultur travel putovanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično

ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost

prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo

podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

ako smatrate da Kultur travel d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.

Završne odredbe

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Odgovorni organizator:

KULTUR TRAVEL d.o.o.

Sjedište: Petrova 155, 10000 Zagreb

Tvrtka je upisana u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 081430316

Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kn uplaćen je u cijelosti.

Žiro račun IBAN: HR1199007285 Kent Banka, Zagreb

Direktorica i Voditelj poslovnice:  Renata Nevidal

Kultur Travel d.o.o. za usluge, turistička agencija upisana u Registar turističkih agencija pod rednim brojem 1041/2022

OIB 81977846